41 : ) DÜNYA TARİHİ TÜRK TARİHİ OSMANLI TARİHİ İSLAM TARİHİ VE İLKLER NELERDİR...? / 16-06-2012

 

 

DÜNYA TARİHİ

TÜRK TARİHİ

OSMANLI TARİHİ

İSLAM TARİHİ 

VE

İLKLER

 

 İLK ÇAĞ TARİHİ VE İLKLER

1. İnsanlık tarihinin en eski devri Eski Taş (Paleolitik ) devridir

2. Taştan ve kemikten kaba aletler ilk kez Yontma Taş devrinde yapılmıştır

3. Mağara resimlerine ilk kez Yontma Taş devrinde rastlanmıştır

4. Ateş ilk kez Yontma Taş devrinin sonunda kullanılmaya başlanmıştır

5. Tarımsal faaliyetler ve balıkçılık ilk kez Cilalı Taş devrinde başlamıştır

6. Tekerleğin kullanılması ilk kez Cilalı Taş devrinde başlamıştır

7. İnsanlık, tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine ilk kez Cilalı Taş devrinde geçmiştir

8. Klan ve köyler ilk kez Cilalı Taş devrinde oluşmaya başlamış, insanlık toplumsal hayata geçmiştir

9. Bitki liflerinden elbise yapımına ilk kez Cilalı Taş devrinde başlanmıştır

10. Dokumacılık faaliyetlerine ilk kez Cilalı Taş devrinde başlanmıştır

11. Topraktan ve seramikten çanak çömlek yapımına ilk kez Cilalı Taş devrinde başlanmıştır

12. Özel mülkiyet anlayışı ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya başlamıştır

13. Toplumsal anlamda sosyal sınıflar ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya çıkmıştır

14. Çok tanrılı dini inanış ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya çıkmıştır

15. Ataerkil aile yapısı ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya çıkmıştır

16. Üretim fazlalığı ile birlikte ticari faaliyetler ilk kez Cilalı Taş devrinde başlamıştır

17. Sözlü hukuk kuralları ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya çıkmıştır

18. Totem inancı gereği Dolmen ve Menhir denilen anıtlar ilk kez Cilalı Taş devrinde dikilmiştir

19. Madenden eşya yapımına ilk kez bakır devrinde başlanmıştır

20. İlk kullanılan maden Bakır madenidir

21. Anadolu’da yazı ilk kez tunç devrinde kullanılmıştır

22. İlk büyük devletler maden devrinde kurulmuştur (Mezopotamya)

23. Tarih öncesi dönemlerde insanlar eşya ve alet yapımında sırasıyla taş, toprak ve madeni kullanmışlardır

24. Hayvanların evcilleştirilmesi ilk defa Cilalı Taş devrinde gerçekleşmiştir

25. Taş, doğal şekliyle silah olarak ilk defa Kabataş devrinde kullanmıştır

26. Yontma Taş devrinde sığınak yeri olarak ilk defa Mağaralar kullanılmaya başlanmıştır

27. Şehir (site) devletleri ilk defa Tunç devrinde ortaya çıkmıştır

28. Kıtalar arası deniz ticareti ilk defa Tunç devrinde ortaya çıkmıştır

29. Yazılı hukuk kuralları ilk defa demir devrinde oluşturulmuştur

30. Çatalhöyük insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmiştir

31. Tarihin ilk büyük imparatorlukları İlk Çağ’da kurulmuştur

32. İlk Çağ tarihi devirlerin en uzun süreli olanıdır

33. Hıristiyanlık ilk defa İlk Çağ’da yayılma olanağı bulmuştur

34. Düzenli ordular ilk defa İlk Çağ’da geliştirilmeye başlamıştır

35. Kitle savaşları,Haçlı Seferleri ile ilk kez Orta Çağ’da görülmüştür

36. Son tek tanrılı din olan İslamiyet Orta Çağ’da ortaya çıkmıştır

37. Sosyal devlet anlayışının en yaygınlaştığı dönem Yakın Çağ’dır

38. Tarih öncesi dönemde toplumlar arası etkileşim en çok savaş, göç ve ticaret ile gerçekleşmiştir

39. İpek ve baharat yolları ilk defa İlk Çağ’da ortaya çıkmıştır

40. Cilalı Taş döneminde çömlekçi çarkının icadı Endüstriyel devrimin başlangıcıdır

41. Tarih öncesi dönem ilk kez Mezopotamya’da sona ermiştir (MÖ.3500)

42. Anadolu’nun ilk üretim merkezi Çayönü’dür (Diyarbakır)

43. Anadolu’da Eski Taş (Kabataş) dönemi ile ilgili ilk yerleşim merkezleri Karain,Beldibi,Belbaşı’dır (Antalya)

44. Orta Taş Dönemi’nin Anadolu’daki ilk yerleşim merkezleri Ankara’da Macunçay, Samsun’da Tekkeköy’dür

45. Tarih öncesi dönemde ısının 1600 santigrat dereceye çıkarılmasıyla ilk defa demirden araç gereç yapımına başlanmıştır

46. Hz.İsa’nın doğumu, Miladi takvimin başlangıcı yılı olarak kabul edilmektedir

47. Tarih öncesi dönemde ilk yerleşim yerleri olarak nehir ve ırmak kenarları tercih edilmiştir

48. Buğday ve darı topraktan elde edilen ilk tarım ürünleridir

49. Hz Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi Hicri takvimin başlangıç yılı olarak kabul edilmektedir (622)

50. İlk tek tanrılı din olan Musevilik İlk Çağ’da ortaya çıkmıştır. 

 UYGARLIKLAR  TARİHİ VE İLKLER

1. Dünyanın ilk şehir yerleşmesi Konya – Çatalhöyük’tür

2. Dünyanın ilk yazılı antlaşması Hititlilerle Mısırlılar arasında imzalanan Kadeş Antlaşması’dır ( MÖ.1280)

3. Anadolu’da merkezi otoriteye dayalı ilk devleti kuran Hititlerdir

4. Anadolu, demir devrine Hititler zamanında girmiştir

5. Anadolu’da aile hukuku, miras hukuku ve medeni hukuk alanında ilk çalışmaları yapan Hititlerdir

6. Ticarette takas usulünü kaldırarak parayı kullanan ilk devlet Lidyalılardır (MÖ.700)

7. Hiyeroglif yazıdan yararlanarak alfabeyi (harf yazısı) ilk kez bulan Fenikelilerdir

8. Tarihteki tek tanrılı dini inanış ilk kez İbranilerde görülmüştür

9. Modern şehirciliğin ilk örneği Girit Medeniyetin başkentinin Knossos olarak kabul edilmektedir

10. Şato mimarisinin yaratıcısı Mikenler’dir

11. Demokrasinin yönetim biçimi olarak kullanılması ilk kez Yunan Site devletlerinde gerçekleşmiştir

12. Demokrasiden Cumhuriyete ilk kez Roma uygarlığında geçilmiştir

13. Tarihte ilk şehir devletlerini Sümerler kurmuştur

14. Mezopotamya’da siyasi birliği ilk sağlayan Sümerler’dir

15. Tarihte ilk sosyal örgütlenme Mezopotamya’da görülmüştür (Sümerler)

16. MÖ. 3500’lerde ilk yazıyı (Çivi yazısı ) Sümerler bulmuştur

17. Dünyanın ilk büyük imparatorluğunu kuran Makedonyalı Büyük İskender’dir

18. Askeri temellere dayalı ilk imparatorluğu Akadlar kurmuşlardır

19. İlk yazılı kanunları MÖ.2375’de Sümer kralı Urgakina yapmıştır

20. Güneş ve ay tutulmalarını ilk defa düzenli olarak hesaplayan Sümerler’dir

21. Tarihte savaş arabalarını ilk kez Sümerler kullanmışlardır

22. Mimaride ilk kez sütun, kemer ve kubbeyi kullanan Sümerlerdir

23. Dünyanın bilinen ilk düzenli ordusunu Akadlar kurmuşlardır

24. Savaşlarda atlı birlikleri ilk kez kullanan Asurlular’dır

25. Babil kralı Hammurabi’nin hazırladığı yasalar tarihin ilk Anayasası olarak kabul edilmektedir

26. Tarihin ilk sömürge imparatorluğunu kuran Asurlular’dır

27. Dünyanın ilk kütüphanesi Asurluların başkenti Ninova kurulmuştur

28. Asya’nın bilinen en eski uygarlığı Çin uygarlığı’dır

29. Kağıt, matbaa, barut ve pusula tarihte ilk kez Çinliler tarafından kullanılmıştır

30. Dünyanın ilk istihbarat teşkilatını ve posta teşkilatını Persler kurmuştur

31. Yılı mevsimlere bölerek güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi Mısırlılar bulmuştur

32. İlk resim yazısını Mısırlılar bulmuştur (Hiyeroglif)

33. İlk defa alan ve hacim hesaplamalarını bulan Mısırlılardır

34. Tapu ve kadastro uygulamasına ilk kez Mısır’da rastlanmıştır

35. Pi sayısı ilk kez Mısır ’da kullanılmıştır

36. Tarihte tıp ve mumyacılığın gelişimine ilk katkı sağlayan Mısır Medeniyetidir

37. Onluk sayma düzenini ilk defa bulan Mısırlılardır

38. Tarihte ilk ticaret kolonilerinin kuran denizci millet Fenikelilerdir

39. İlk modern tarih yazımı Yunan Medeniyetinde başlamıştır

40. Dünyada basın yayın hayatını ilk defa Romalılar çıkardıkları günlüklerle başlatmışlardır

41. Objektif tarih yazıcılığı ilk defa Hititlerin tuttukları yıllıklar (Anal) ile başlamıştır

42. Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi bulan Sümerlerdir

43. Güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi bulan Mısırlardır

44. Asya ile Avrupa arasında kültürel etkileşim ilk defa İskender’in Asya seferinden sonra başlamıştır (Helenizm)

45. Tarihte sulama kanallarının yapımı ilk kez Mısır’da görülmüştür

46. ilk Yahudi devleti İbrani devletidir

47. İlk papirus kağıdı yapımına Mısır, İlk parşömen kağıdı yapımına Bergama’da (Helen) başlanmıştır

48. Anadolu’da bilimsel çalışmalar ilk defa İyonlar ile başlamıştır

49. Anadolu’ya yazıyı ilk getiren Asurlu tüccarlardır

50. Dünyada ilk tiyatro Yunan uygarlığında kurulmuştur 

 

 TÜRK TARİHİ VE  İLKLER

 

1. Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’dır

2. Tarihte ilk kurulan Türk Devleti Asya Hun İmparatorluğu’dur

3. Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır(Tuman)

4. Türk toplulukları ilk kez bir çatı altında toplayan Asya Hun Devleti’dir

5. Onluk sistem adı verilen askeri teşkilatı ilk defa kuran Mete Han’dır

6. Türklerin kullandıkları ilk alfabe 38 harfli Göktürk alfabesidir

7. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürklerdir

8. Türkler hakkında ilk belge MÖ. 318 tarihli bir Hun –Çin ticaret sözleşmesidir

9. Türklerin bıraktıkları ilk yazılı belge II. Göktürk Devletine ait Orhun Kitabeleri’dir

10. Göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır

11. Matbaa ve kağıt kullanan ilk Türk devleti Uygurlardır

12. Destan ve töreleri yazılı hale getiren ilk Türk devleti Uygurlardır

13. Göktanrı inancından ayrı bir dine inanan ilk Türk devleti Uygurlardır (Maniheizm)

14. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk topluluğu Hazarlardır

15. Türk tarihinde ilk kez madeni parayı kullanan Türgişlerdir

16. Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti’dir

17. Türklerle Bizanslılar arasında imzalanan ilk antlaşma Margus Barışıdır

18. İstanbul’u ilk kuşatan Türk boyu Avarlar’dır (619)

19. İlk atı evcilleştiren ve tekerleği kullanan Türk topluluğu İskitlerdir

20. Orhun yazıtlarını ilk okuyan Danimarkalı bilgin Thomsen’dir

21. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu Karluklar’dır

22. İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır,

23. Türk İslam sentezini ilk gerçekleştiren Karahanlılardır

24. Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karahanlılar’dır

25. İlk yazılı Türk İslam eseri “Divan-ı Lügat’it Türk” Karahanlılar döneminde yazılmıştır

26. Türk mimarisinden ilk kervansaraylar Karahanlılar tarafından yapılmıştır

27. Farklı etnik yapıya sahip milletleri bir arada toplayan ilk Türk devleti Gazneliler’dir.

28. “Sultan” unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır Gazneli Mahmut’tur

29. Hindistan’da İslamiyet’i yaymaya çalışan ilk hükümdar Gazneli Mahmut’tur

30. Türkler ilk defa İslamiyet’i topluca Talas savaşından sonra kabul etmeye başlamışlardır

31. Anadolu’yu ele geçirmek için Selçukluların Bizans, Gürcü ve Ermenilere karşı yaptığı ilk savaş Pasinler’dir (1048)

32. Selçuklularda hassa ordusu ilk defa Tuğrul Bey zamanında Gazneli Devleti örnek alınarak kurulmuştur

33. Selçukluların ilk başkenti Nişabur’dur

34. Büyük Selçuklularda ilk medrese Nişabur’da Tuğrul Bey tarafından açılmıştır

35. Selçuklularda İkta sistemini ilk defa Nizamülmülk kurmuştur

36. Büyük Selçuklularda Divan örgütü ilk defa Melikşah ve Nizamülmülk tarafından kurulmuştur

37. Anadolu’nun kapısı ilk kez Malazgirt savaşıyla birlikte Türklere açılmıştır (1071)

38. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ilk defa Malazgirt Savaşı’ndan sonra başlamıştır (1071)

39. Abbasi halifesi ilk kez Türklerin siyasi gücünü ilk kez Tuğrul Bey’in 1055 Bağdat seferinden sonra kabul etmiştir

40. Anadolu’da Türk beylikleri ilk kez Malazgirt savaşından sonra kurulmuştur (Artuklular, Saltuklular, Danişmendliler v.s.)

41. Anadolu’da ilk medreseyi kuran Danişmenliler’dir

42. İlk Türk denizcisi Emir Çaka Bey’dir

43. Anadolu’da Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karamanoğlu Mehmet Bey’dir

44. Anadolu Selçuklu devletinin ilk başkenti İznik’tir (1075)

45. Anadolu Selçuklularında ilk tersane I. İzzettin Keykavus zamanında Sinop’ta inşa edilmiştir

46. Anadolu Selçuklularında ilk gümüş ve altın parayı II. Kılıçarslan bastırmıştır

47. Anadolu Selçuklularında ilk donanma Alaadin keykubat zamanında kurulmuştur

48. Miryakefalon savaşı ile Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir (1176)

49. Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları’dır

50. Memlükleri ilk defa Ayn-ı Calut savaşıyla Memlükler yenmiştir (1260)

 

İSLAM  TARİHİ  VE  İLKLER

 

1. Müslümanlar arasında fetih politikasını ilk defa Hz. Muhammed (s.a.v.) başlatmıştır.

2. Hz. Muhammed’e inanan ilk Müslümanlar Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd’dir.

3. İslâm tarihinde ilk hicret Habeşistan’a yapılmıştır. (621)

4. Tarihte ilk İslâm site devleti Medine'de kurulmuştur.

5. Hz. Muhammed’in kazandığı ilk savaş Bedir Savaşı’dır.(624)

6. Müslümanların ilk kez yenildiği savaş Uhud Savaşı’dır. (625)

7. İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid Küba Mescidi'dir.

8. Hz. Muhammed ilk diplomatik başarısını Hudeybiye Barışı ile kazanmıştır.(Hukuken tanınma 268)

9. Şam ticaret yollarının Müslümanlarca ilk kez güvence altına alınması Hayber’in fethiyle gerçekleşmiştir. (629)

10. Müslümanların Arap olmayanlara yaptığı ilk savaş Mute Savaşı’dır. (Araplar X Bizans 629)

11. İslâm tarihinde seçimle devlet başkanını belirleme ilk defa dört halife devrinde olmuştur.

12. İlk halife Hz. Ebu Bekir’dir. (Seçimle başa geçmiştir.)

13. Kur’an-ı Kerim ilk defa Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirildi.

14. Müslümanların Arap Yarımadası’nın dışında ilk fetih hareketleri Suriye ve Filistin üzerine Hz.

15. Ebu Bekir zamanında yapıldı.

16. İslâm Devleti’ndeki ilk karışıklıkların önüne geçilmesi Hz. Ebu Bekir döneminde olmuştur.

17. Arap Yarımadası’nın siyasî birliğinin sağlandığı ilk dönem Hz. Ebu Bekir dönemidir.

18. İlk denizcilik çalışmaları ve ilk hazine Hz. Ömer zamanında başladı.

19. Malî işlere bakan ilk divan teşkilâtı Hz. Ömer zamanında kuruldu.

20. Fethedilen yerler ilk defa Hz. Ömer zamanında yönetim birimlerine ayrıldı.

21. Ordugâh şehirleri ilk defa Hz. Ömer devrinde kuruldu.

22. Düzenli ve sürekli ordular ilk defa Hz. Ömer devrinde kuruldu.

23. İslâm tarihinde İkta Sistemi’nin ilk örneğini Hz. Ömer uygulamıştır.

24. Hicret olayı (622) ilk kez Hz. Ömer devrinde takvim başlangıcı kabul edildi.

25. İlk defa adlî teşkilât Hz. Ömer tarafından kuruldu.

26. İlk defa adalet işlerine bakan kadılar Hz. Ömer zamanında görevlendirildi.

27. Kuzey Afrika fetihlerine ilk defa Hz. Ömer döneminde başlandı.

28. İran ve Horasan’ın alınmasıyla Hz Ömer döneminde ilk defa Türklerle sınır olundu.

29. İlk donanma Hz. Osman zamanında kuruldu.

30. Arapların Kıbrıs Adası’nı fethi ilk kez Hz. Osman zamanında gerçekleşti.

31. Kur’an-ı Kerim ilk defa Hz. Osman zamanında çoğaltıldı.

32. Araplarla Türkler ilk defa Hz. Osman zamanında sınır boylarında karşılaştılar.

33. İslâm tarihinde karışıklıklar ilk defa Hz. Osman zamanında ortaya çıktı.

34. Siyasî sebeplerle öldürülün ilk halife Hz. Osman’dır.

35. Cemel Vakası ( Deve Olayı 656 ) Müslümanlar arasındaki ilk çatışmadır.

36. İslâm dünyasında ilk ayrılıklar Hz. Ali zamanında başladı.

37. İslâm dünyasında kesin ayrılık Kerbela Olayı ile başlamış ve ilk defa mezhepler ortaya çıkmıştır.

38. İlk Emevi halifesi Muaviye’dir.

39. Halifelik ilk defa Muaviye’den oğluna geçmesi ile saltanata dönüşmüştür.

40. Müslümanlar İstanbul’u ilk defa Emeviler döneminde ve Muaviye zamanında kuşatmışlardır.

41. İlk İslâm parası Emevi halifesi Abdülmelik zamanında basılmıştır.

42. İlk defa Helenistik (Eski Yunan) medeniyeti Endülüs Emevileri tarafından tanıtılmıştır.

43. Müslümanlar ilk defa Velit zamanında (Emeviler) Tarık Bin Ziyad’ın İspanya’yı fethi (711) ile

44. Avrupa’ya geçerek toprak kazanmışlardır.

45. Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişi ilk defa Puvatya Savaşı ( 732 ) ile durdurulmuştur.

46. İslâm mimarisi Avrupa mimarisi ile yarışabilecek seviyeye ilk defa Emeviler zamanında gelmiş ve kendine has eserler vermiştir.

47. İlk posta teşkilâtı Muaviye zamanında kurulmuştur.

48. İlk muhafız birliği Muaviye zamanında kurulmuştur.

49. Tarihte ilk defa Orta Doğu ile Uzak Doğu kavimleri (Arap X Çin) Talas Savaşı’nda (751) karşı karşıya gelmişlerdir.

50. İslâm tarihinde yabancı dildeki eserler ilk defa Abbasiler zamanında Arapça’ya çevrildi. (İlk tercüme).

51. İslâm tarihinde devlet işlerinin görüldüğü Divan Teşkilâtı’nı ilk defa Abbasiler kurdu. (Vezirlik Makamı).

52. İslâm tarihinde Türkler ilk defa devlet yönetiminde Abbasiler zamanında etkili olmaya başladılar.

53. Türkler İslâmiyeti ilk kez büyük gruplar halinde Abbasiler döneminde kabul etmeye başladılar. 

 

 

AVRUPA  TARİHİ  VE  İLKLER

 

1. Dünyada monarşik kralların yetkilerinin sınırlandırılması ilk defa İngiltere’de gerçekleşmiştir (Manga Charta)

2. Avrupa tarihinde anayasallaşma süreci 1215 yılında İngiltere’de ilan edilen Manga Charta ile başlamıştır

3. Avrupalılar; barut, matbaa ve pusulayı ilk kez Haçlı seferleri sırasında tanımışlardır

4. Coğrafi Keşifleri başlatan ve sömürge imparatorluklarını ilk kuran devletler İspanya ve Portekiz’dir

5. 1519-1522 yılları arasında deniz yoluyla Dünyayı dolaşan ilk insanlar Macellan ve Del Kano’dur

6. Rönesans Hareketleri ilk olarak İtalya’da başladı.

7. Reform hareketleri ilk olarak Almanya’da başladı (Protestanlık)

8. Kilisenin otoritesine karşı ilk isyan eden Almanya’da Martin Luther’dir

9. Sömürgeciliğe karşı yapılan ve başarıya ulaşan ilk ayaklanma Amerikan Bağımsızlık Savaşıdır (1783)

10. Günümüzde varlığını sürdüren en eski anayasa A.B.D. anayasasıdır

11. Çağdaş anlamda demokrasi ve cumhuriyeti ilk olarak hayata geçiren Amerika’dır

12. Kilise’de reform yapılması gerektiğini ilk dile getiren “Erasmus” dur

13. Hümanizma hareketi ilk olarak İtalya’da Edebiyat alanında başlamıştır

14. Dünyada ilk parlamento İngiltere’de kurulmuştur- 1295 (Avam Kamarası- Lordlar Kamarası)

15. Kralların katıldığı ilk haçlı seferi II. Haçlı seferidir

16. Birey kavramı ilk defa Yeni Çağ’da ortaya çıkmıştır

17. Feodalite rejimi (derebeylik) ilk defa kavimler göçü ile ortaya çıkmıştır

18. Katolik kilisesinden ayrılarak yeni mezheplerin ortaya çıkması ilk kez Reform hareketleri ile gerçekleşmiştir

19. Avrupa’da milli monarşiler ilk defa Haçlı Seferleri sonucunda ortaya çıkmaya başlamıştır

20. Top, Avrupa’da ilk defa İngilizler tarafından Yüzyıl savaşları sırasında “Kresy Muharebesi”nde kullanılmıştır

21. Derebeylik rejimi ilk defa Haçlı Seferleri’nden sonra zayıflamaya başlamıştır

22. Avrupa’dan İslam dünyasına yönelik ilk haçlı seferi 1096 yılında düzenlenmiştir

23. Avrupa’da kiliseye karşı güvenin azalması ilk defa haçlı seferlerinden sonra başlamıştır

24. Afrika’nın güney ucunu (Fırtınalar Denizi) ilk defa geçen Bartelmi Diaz’dır (1487)

25. Hind okyanusuna ulaşarak Kalküta’ya (Hindistan) varan ilk denizci Vaskö De Gama’dır (1498)

26. Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk defa ispatlayan Macellan ve Del Kano’dur (1519-1519)

27. Amerika kıtasına ilk defa giden Kristof Kolomb’dur (1492)

28. Laik öğretim anlayışı ilk defa Reform Hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır

29. Reform hareketleri sonuncunda ilk ortaya çıkan mezhep Protestanlıktır

30. Modern anlamda matbaayı ilk defa Jean Gutenberg 1450’de icat etmiştir

31. Ateşli silahlar ilk defa Venedikliler tarafından kullanılmaya başlamıştır

32. Ulusal devletler ilk defa Fransız ihtilali sonrasında yaygınlaşmaya başlamıştır

33. İlk İnsan Hakları Beyannamesi, Amerika’da 1776 Filedelfiya Kongresinde kabul edilmiştir

34. Sanayi devrimi ilk defa İngiltere’de başlamıştır

35. Avrupa’da Sanayi devrimi sonrasında makinalaşma ilk defa dokuma sanayinde başlamıştır

36. İşçi sınıfı ilk defa sanayi inkılabı sonrasında ortaya çıkmıştır

37. Avrupa’da sosyalist akımlar ilk defa 1848 İhtilalleri sonrasında görülmeye başlanmıştır

38. Demokrasi, laiklik, hürriyet, liberalizm gibi kavramlar ilk defa Fransız İhtilali ile dünyaya yayılmaya başlamıştır

39. İşçi sınıfının kurduğu ilk sendikalar 1848 İhtilallerinden sonra faaliyetlerine başlamıştır

40. Kapitalizm, sosyalizm, emperyalizm kavramları ilk defa Endüstri İnkılabıyla ortaya çıkmıştır

41. Avrupa’nın siyasi yapısının Orta Doğu’ya taşınması ilk defa Haçlı seferleri ile gerçekleşmiştir

42. Amerika kıtasının yeni bir kıta olduğunu ilk defa keşfeden Ameriko Vespuçi olmuştur

43. Laik yönetim anlayışı ilk defa Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkmıştır

44. Reform hareketleri ilk defa Almanya’da Martin Luther liderliğinde başlamıştır

45. İngiltere Amerikanın bağımsızlığını ilk defa Versay Antlaşması ile kabul etmiştir (1783)

46. Osmanlı devletinin paylaşımını konu alan “Şark Meselesi” ilk defa Viyana kongresinde ortaya atılmıştır (1815)

47. Almanya siyasi birliğini kurup sömürgecilik faaliyetlerine başlaması ilk defa 1870’de Verdun savaşıyla gerçekleşmiştir

48. Fransız İhtilali’nden sonra krallar sınırlarını korumak ilk defa Viyana Kongresinde iş birliği yapmışlardır (1815)

49. ABD’nin kuruluşu sömürgeciliğe karşı kazanılan ilk ulusal kurtuluş savaşıdır

50. İngiltere’de 1688 yılında ilan edilen İnsan Hakları Bildirisi ile Meşrutiyet yönetimine kesin olarak geçilmiştir

 

OSMANLI TARİHİ KURULUŞU   VE  İLKLER

 OSMANLI  DÖNEMİ  KURULUŞ

1. Osmanlı Devleti’nde divan örgütü ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur

2. İlk düzenli ordu teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur (yaya-müsellem)

3. Osmanlı Devletinde ilk vezir Orhan Bey zamanında tayin edilmiştir (Alaaddin Paşa)

4. Osmanlı Devleti ile Balkan milletleri arasında yapılan ilk haçlı savaşı Sırpsındığı Savaşı’dır (1364)

5. Balkanların kapısını Türklere açan savaş Sırpsındığı Savaşı’dır (1364)

6. Osmanlı Devleti topu ilk defa I.Kosova savaşında kullanmıştır (1389)

7. Yeniçeri ocağının temelini atan Sultan I. Murat’tır

8. Tımar sistemini ilk defa uygulayan Sultan I. Murat’tır

9. Osmanlı padişahları arasında “Sultan” unvanını ilk kullanan I. Murat’tır

10. Balkan milletleriyle yapılan ilk resmi antlaşma Edirne-Segedin’dir (1444)

11. Kardeşini öldürerek tahta çıkan ilk padişah I. Murat’tır

12. Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk eyalet Rumeli Eyaleti’dir (I. Murat)

13. Osmanlı Devleti’nde ilk tersane Gelibolu’da açılmıştır (I. Bayezıd)

14. İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı I. Bayezıd’dır

15. Osmanlı Devleti’nde ilk deniz savaşı Çelebi Mehmet döneminde Venediklerle yapılmıştır (1416)

16. Osmanlı Devleti’nde ilk hazine ve mali teşkilat I. Murat zamanında oluşturulmuştur

17. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk toprak parçası Çimpe Kalesi’dir (1353)

18. Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliğidir (1345)

19. Anadolu Türk siyasi birliğini ilk sağlayan padişah I. Bayezıd’dır (Yıldırım)

20. Osmanlı Devleti’nin Bizans tekfurlarıyla yaptığı ilk savaş Koyunhisar Savaşıdır (1302)

21. Bizans’ın alınması için Anadolu Hisarını yaptıran I. Bayezıd’dır (Yıldırım)

22. Bizans’ın fethi için Rumeli Hisarını yaptıran I. Mehmet’tir (Fatih)

23. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Söğüt’tür (1299)

24. Osmanlı Devleti’nde ilk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey’dir

25. Karamanoğulları Beyliği ile ilk savaş I. Murat zamanında yapılmıştır

26. Yeniçeri Ocağı, ilk defa I. Murat zamanında kurulmuştur

27. Osmanlı Devleti’nin oluşturmaya çalıştığı Anadolu Türk birliği ilk defa Ankara savaşından sonra bozulmuştur (1402)

28. Osmanlı Devleti’nde taht kavgaları ilk defa Fetret devrinde yaşanmaya başlamıştır

29. Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah Sultan II. Murat’tır

30. Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk Osmanlı padişahı OSMAN Bey’dir

31. Osmanlılarda beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında başlamıştır

32. Osmanlılarda Rumeli’ye ilk geçiş Orhan Beyin kardeşi Süleyman Paşa ile gerçekleşmiştir (1353)

33. Topçu birliği ilk defa I.Murat zamanında kurulmuştur

34. Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı I.Murat’tır ( 1389)

35. Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılara ilk defa Niğbolu zaferi ile açılmıştır (1396)

36. Avrupalılar II.Kosova savaşından sonra ilk defa Türklerin balkanlardan atılamayacağını anlamışladır (1448)

37. Tarihte en uzun süre varlık gösteren Türk Devleti Osmanlı Devleti’dir

38. Tarihte siyasi varlık gösteren Türk devletleri içerisinde merkeziyetçiliğin en güçlü olduğu devlet Osmanlı Devleti’dir

39. Osmanlılar, Maltepe (Pelekanon) savaşından sonra Bizans’ın Anadolu’daki topraklarını ele geçirmiştir

40. Konar göçmen Türkmenlerin Rumeli’de fethedilen yerlere yerleştirilmesi ilk defa İskan siyasetiyle başlamıştır

41. Osmanlı Devleti’nde beylikten devlete geçiş ilk defa Bursa’nın fethiyle başlamıştır

42. Osmanlı Devleti donanmaya sahip olması ilk defa Karesioğullarının hakimiyet altına alınmasıyla başlamıştır (1345)

43. Osmanlı Devleti’nin Karamanoğulları ile siyasi mücadelesi ilk defa I.Murat döneminde başlamıştır

44. Bulgaristan’ın tamamen hakimiyet altına alınması ilk defa I. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir (Yıldırım)

45. Osmanlı Devleti’nde başkentin Rumeli’ye aktarılması ilk defa Sırpsındığı savaşından sonra gerçekleşmiştir(Edirne)

46. Osmanlı Devleti’nde ilk beylerbeyliği Rumeli Beylerbeyliği’dir. İlk beylerbeyi Lala Şahin Paşa’dır

47. Kuruluş döneminde ortaya çıkan ilk toplumsal ve dini içerikli halk ayaklanması Şeyh Bedrettin isyanıdır

48. Osmanlı Devleti’nde Türkmenler ile devşirmeler arasında ilk mücadele II. Murat döneminde başlamıştır

49. Osmanlı ordularının Balkanlarda yaptığı savaşlarda aldığı ilk yenilgi Ploşnik Savaşıdır (1388)

50. İlk Kırkpınar yağlı güreş yarışmaları 1361’de Edirne’de başlamıştır

 

 OSMANLI TARİHİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ VE İLKLER

 

1. Boğazları hakimiyet altına alan ilk Türk devleti Osmanlı Devleti’dir

2. Osmanlı tarihinde örfi kanunları ilk defa yazılı hale getiren Fatih Sultan Mehmet’tir

3. Osmanlı Devleti ilk ticari imtiyazı Venediklilere Fatih Sultan Mehmet zamanında vermiştir (1479)

4. Osmanlı Devleti’nde ilk altın para Fatih Sultan Mehmet zamanında bastırılmıştır

5. Fatih Sultan Mehmet zamanında şehzadelerin sancağa çıkması ilk defa mecbur hale getirilmiştir

6. Halife ünvanını ilk kullanan Osmanlı padişahı I.Selim’dir (Yavuz)

7. Osmanlı topraklarında konsolosluk (Balyos) açan ilk devlet Venedik’dir

8. Avusturya ile Osmanlı devleti arasında imzalanan ilk resmi antlaşma İstanbul Antlaşması’dır (1533)

9. Osmanlı donanması ilk kez 1571’de İnebahtı’da yakılmıştır

10. Yükselme döneminde devlet işleyişini sıkıntıya sokan ilk toplumsal nitelikli isyan Şahkulu İsyanı’dır

11. Anadolu’ya yönelik göçler ilk defa 1473 Otlukbeli Savaşından sonra azalmaya başlamıştır

12. İstanbul’un fethinden sonra Ortodoksların hamiliği ilk defa Osmanlı devletine geçmiştir (1453)

13. İlk Osmanlı – Memluk savaşı II. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir

14. Anadolu’da Celali isyanları ilk defa Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkmıştır (Bozoklu Celal)

15. Avrupa’da siyasi üstünlüğün Osmanlı Devletine geçmesi 1533 İstanbul Antlaşması ile gerçekleşmiştir

16. Osmanlı Devleti Kırım Hanı sayesinde Orta Asya Türkleri ile temasa geçmeye başlamıştır

17. Üç padişah döneminde sadrazamlık yapan ilk kişi Sokulu Mehmet Paşa’dır (1564-1579)

18. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için Osmanlı devletinin yaptığı ilk faaliyet Hind Deniz Seferleri’dir

19. Osmanlı tarihinde hükümdarlığı babasından zorla alan ilk padişah I. Selim’dir

20. Anadolu Türk siyasi birliğini kesin olarak sağlayan padişah I.Selim’dir (Yavuz)

21. Fransa’ya ilk kapitülasyonlar Kanuni Sultan Süleyman zamanında verilmiştir (1535)

22. Karadeniz’in Türk gölü haline getirilmesi ilk defa fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir

23. Osmanlı – Memluk ilişkileri ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında bozulmaya başlamıştır

24. Viyana’nın ilk kez kuşatılması Kanuni Sultan Süleyman zamanında gerçekleşmiştir (1529)

25. Akdeniz’de kazanılan ilk büyük deniz savaşı Preveze Deniz savaşıdır (1538)

26. Osmanlı Devleti’nin imparatorluk haline gelmesi Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşmiştir

27. Osmanlı Devletinde yönetimin teokratik özellik kazanması ilk kez Mısır seferiyle gerçekleşmiştir

28. Padişah emriyle öldürülen ilk veziriazam Çandarlı Halil Paşa’dır

29. Balkanların tamamını ilk defa Osmanlı toprağı haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir

30. Havan topu ilk defa İstanbul’un fethi sırasında kullanılmıştır (1453)

31. Osmanlı devletinde Örfi kanunları ilk defa kitap haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir (Kanunname-i Ali Osman)

32. Kanunname-i Ali Osman, Osmanlı Devleti’nin ilk Anayasası niteliğindedir

33. Vezirlerin kul sistemine göre seçilmeye başlaması (devşirme) ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında başlamıştır

34. Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar Fatih Sultan Mehmet zamanında Venediklilere verilmiştir (1479)

35. Sadrazamların divana başkanlık yapması ilk kez Fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir

36. İpek yolu ilk defa Fatih’in Kırım’ı fethiyle Osmanlı Devletinin denetimine girmiştir (1475)

37. Osmanlı tarihinde iki kez tahta çıkan ilk padişah II.Murat; son padişah I. Mustafa’dır

38. Yiv-setli toplar ilk defa II. Bayezid zamanında Osmanlı devletinde kullanılmıştır

39. Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışması ilk defa Cem Sultan olayıyla gerçekleşmiştir

40. Osmanlı Devletinin İran ile yaptığı ilk büyük savaş Çaldıran Savaşıdır (1514)

41. Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’yı hakimiyeti altına alması ilk defa Mısır’ın fethiyle başlamıştır (1517)

42. Mısır’ın fethiyle Baharat yolu ilk defa Osmanlı Devletinin denetimi altına girmiştir (1517)

43. Kaptanı-Derya ilk defa I.Süleyman zamanında Divan-ı Hümayun üyesi olmuştur

44. İranlılarla yapılan ilk resmi antlaşma, 1555 Amasya Antlaşması’dır (Kanuni Sultan Süleyman)

45. Vadi’s Seyl savaşıyla Fas ele geçirilmiş ve Kuzey Afrika tamamen ilk defa Osmanlı hakimiyetine girmiştir (1578)

46. Osmanlı Devletine Rusya’nın gönderdiği ilk elçi 1497’de Fransa’nın gönderdiği ilk elçi 1525’te İstanbul’a gelmiştir

47. Osmanlı’da hazırlanan ilk dünya haritası Piri Reis tarafından I. Selim’e sunulmuştur (1517)

48. Osmanlı İran savaşları ilk defa I. Selim döneminde başlamıştır

49. Şehzade Cem’in Rodos Şövalyelerine sığınması il ilk defa bir Osmanlı iç olayı dış sorun haline gelmiştir

50. Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579 yılında ölümüyle Yükselme dönemi sona ermiştir   

 

OSMANLI TARİHİ  DURAKLAMA GERİLEME DÖNEMİ VE İLKLER

 

 

1. Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa I. Ahmet zamanında kaldırılmıştır

2. Osmanlı Devleti, Avusturya karşısındaki siyasi ve ekonomik üstünlüğünü ilk defa Zitvatorok Antlaşmasıyla kaybetmiştir (1606)

3. Günümüzdeki Türkiye - İran sınırı ilk defa Kasr-ı Şirin Antlaşmasıyla çizilmiştir

4. Şartlı olarak sadrazamlık görevini ilk kabul eden Köprülü Mehmet Paşa’dır

5. Osmanlı Devleti ilk defa Karlofça (1699) İstanbul (1700) Antlaşmaları ile toprak kaybetmiştir

6. Osmanlı Devleti’nin Rusya ile imzaladığı ilk antlaşma İstanbul Antlaşmasıdır (1700)

7. Osmanlı Devleti’nde ilk ıslahat hareketleri duraklama devrinde başlamıştır

8. Rusya 1700 İstanbul Antlaşması ile ilk defa Karadeniz’e inme imkanına sahip olmuştur

9. Yeniçeriler tarafından öldürülen (kanı dökülen) ilk Osmanlı padişahı II.Osman’dır

10. Yeniçeri Ocağını kaldırarak Türklerden bir ordu oluşturmayı düşünen ilk padişah II. Osman’dır

11. Mali alanda ilk kez ıslahat yapan ve modern anlamda resmi bütçe hazırlayan Tarhuncu Ahmet Paşa’dır

12. Rusya, 1700 İstanbul antlaşması ile ilk kez İstanbul’da elçi bulundurma hakkını elde etmiştir

13. Osmanlı Devleti doğuda kazandığı en geniş sınırlara Ferhat Paşa Antlaşması ile ulaşmıştır (1590)

14. Osmanlı Devleti’nin Batıda ulaştığı en geniş sınırlara Bucaş Antlaşması ile ulaşmıştır (1676)

15. 1724 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti Rusya ile İran’a karşı ilk defa müttefik olmuştur

16. Belgrat Antlaşması ile Rus Çarı ilk defa Osmanlı Padişahına protokol bakımından denk sayılmıştır

17. Kırım ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşması ile bağımsız olmuştur (1774)

18. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda en çok Avusturya ile savaşmıştır

19. Rusya, ilk defa boğazlardan geçme hakkına Küçük kaynarca Antlaşması ile sahip olmuştur

20. Kapitülasyonlar Rusya’ya ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla verilmiştir

21. Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk defa Ortodoskların hamiliğini Rusya üstlenmeye başlamıştır (1774)

22. Osmanlı Devleti batıyı örnek alarak ıslahat yapmaya ilk defa Lale Devrinde başlamıştır (1718-1730)

23. Avrupa’da ilk elçilikler Viyana ve Paris’te açılmıştır

24. Osmanlı Devletinde ilk matbaa İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur (1727)

25. Lale devrinde Avrupa’ya gönderilen ilk elçi Yirmisekiz Mehmet Çelebi’dir (Fransa)

26. İlk kağıt fabrikası Lale devrinde Yalova’da kurulmuştur

27. Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgütü ilk defa Lale devrinde kurulmuştur

28. Avrupa örnek alınarak askeri alanda ilk ıslahatlar I.Mahmut döneminde yapılmaya başlanmıştır

29. İlk mühendis okulu “Mühendishane-i Berri Hümayun” I.Mahmut zamanında kurulmuştur (1731)

30. Rusya, Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmaya Küçük Kaynarca Antlaşması ile başlamıştır

31. Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ilk ordu Nizam-ı Cedit’tir (III. Selim)

32. Matbaa-ı Amire adı verilen ilk devlet matbaası III. Selim döneminde kurulmuştur

33. Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda kaybettiği toprakları geri almak için en çok Rusya ile savaşmıştır

34. XVIII. yüzyılda en çok askeri alanda ıslahat çalışmaları yapılmıştır

35. Avusturya ve Rusya, Pasarofça Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti’ne karşı ilk kez gizli bir ittifak antlaşması imzalamıştır

36. III.Selim döneminde devlet okullarında ilk defa bir yabancı dil öğrenme mecbur hale getirilmiştir (Fransızca)

37. İlk Osmanlı – Fransız Savaşı, Napolyon’un Mısır’ı işgali sırasında gerçekleşmiştir (1798)

38. Ulufe alım satımı yasaklayan ve yeniçerilerin sayısını azaltan ilk padişah I. Abdülhamit’tir

39. Avrupa’da açılan elçilikler ilk defa III.Selim zamanında sürekli hale getirilmiştir (1793)

40. Mehter takımı ile ilk batı müziği eseri 1680 yılında bestelenmiştir.( N.A.Strungk’un Esther Operası)

41. Halifeliğin siyasi bir güç olarak kullanılması ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşması ile gerçekleşmiştir(1774)

42. Osmanlı Devletinde kara ordusuna subay yetiştirmek için açılan ilk okul Mühendishane-i Berri Hümayun’dur

43. Osmanlı Devletinde donanmaya subay yetiştirmek için açılan ilk okul Mühendishane-i Bahri Hümayun’dur

44. Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında Osmanlı Devleti ilk defa denge siyaseti uygulamaya başlamıştır. (İngiltere’nin yardım önerisini kabul ederek)

45. Osmanlı mimarisinde batı örnek alınarak yapılan ilk eser Nuruosmaniye Camii’dir (Lale Devri)

46. Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk kez Rusya’ya savaş tazminatı ödemiştir (1774)

47. Osmanlı Devleti ilk defa batının gerisinde kaldığını Pasarofça Antlaşmasından sonra anlamıştır (1718)

48. İngiltere’ye ilk kapitülasyonlar 1580 yılında verilmiştir

49. İlk sikke tashihi 1586 yılında yapılmıştır

50. Osmanlı Devleti’nden ayrılan ilk beylik Erdel beyliğidir  

OSMANLI  TARİHİ  DAĞILMA  DÖNEMİ VE  İLKLER

 

1. Osmanlı Devletinde milliyetçilik akımından kaynaklanan ilk azınlık isyanı Sırp isyanıdır (1804)

2. Osmanlı padişahlarının yetkileri sınırlandıran ilk belge Sened-i İttifak’tır (1808)

3. Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk ulus Yunanlılardır (1829- Edirne Antlaşması)

4. Boğazlar sorunu ilk defa Hünkar İskelesi antlaşması ile ortaya çıkmıştır (1833)

5. Osmanlı Devleti Hünkar İskelesi Antlaşması ile ilk defa Avrupalı bir devletle ittifak antlaşması imzalamıştır (Rusya)

6. Osmanlı Devleti’nin yarı sömürge haline gelmeye başlaması ilk defa Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi ile başlamıştır (1838)

7. Padişahın üstünde kanun gücünün var olduğu ilk defa Tanzimat fermanıyla kabul edilmiştir (1839)

8. Osmanlı Devletinde anayasallaşma süreci ilk defa Tanzimat Fermanı ile başlamıştır (1839)

9. İlk demir yolu Tanzimat döneminde yapılmaya başlamıştır (1866)

10. Telgraf ilk defa Tanzimat döneminde kullanılmaya başlanmıştır (1854)

11. Laik kanunlar ilk defa Tanzimat döneminde çıkarılmaya başlamıştır

12. Azınlıklar ilk defa özel mülkiyet edinme hakkına Islahat Fermanı ile kavuşmuşlardır(1856)

13. Osmanlı kanunları ilk defa Islahat Fermanı ile azınlıkların diline çevrilmiştir

14. İşkence ve dayak ilk defa Islahat fermanı ile yasaklanmıştır (1856)

15. Osmanlı devletinde ilk gazete “Takvim-i Vekayi” adıyla II. Mahmut zamanında çıkarılmaya başlamıştır

16. Eyalet sistemi ve Divan’ı Hümayun ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır

17. Memurların merkezden atanarak maaşa bağlanması ilk defa II. Mahmut devrinde başlamıştır

18. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesine ilk defa II. Mahmut zamanında başlanmıştır

19. Osmanlı Devleti’nde ilk silah fabrikası II.Mahmut döneminde açıldı

20. Osmanlı Devleti’nde askeri amaçlı ilk nüfus sayımı II.Mahmut döneminde yapıldı (1831)

21. İlk bando okulu (Mızıkayı Hümayun) II. Mahmut döneminde kuruldu

22. Batı tarzı ilk okullar II. Mahmut döneminde kuruldu (Tıbbiye ve Harbiye)

23. Polis teşkilatının temelleri ilk defa II. Mahmut zamanında atılmıştır

24. İlk tercüme odası ve Yabancı Dil Okulu II. Mahmut zamanında açılmıştır

25. Osmanlı Devletinde ilk kağıt para “Kaime” adıyla I. Abdülmecit devrinde basılmıştır (1841)

26. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sonrası sonrasında Avrupalı devletlerin himayesine girerek ilk defa bağımsız devlet olma özelliğini yitirmiştir (1856)

27. Osmanlı Devleti ilk defa borç parayı Kırım Savaşı sırasında I. Abdülmecit İngiltere’den almıştır (1854)

28. Osmanlı Devleti ilk defa Paris Antlaşması ile Avrupalı devletler hukukundan yararlanmaya başladı (1856)

29. Osmanlı Devletinde halkın yönetime katılması ilk defa I. Meşrutiyet’in ilanıyla gerçekleşmiştir (1876)

30. İlk Osmanlı Anayasası (Kanuni Esasi) Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak II. Abdülhamid zamanında ilan edilmiştir (1876)

31. Ermeni sorunu ilk defa Berlin Antlaşması ile uluslararası bir boyut kazandı (1878)

32. Osmanlı devletinde yaşayan azınlıklara ilk ayrıcalık Sırplara verilmiştir (1812-Bükreş)

33. Osmanlı devletinde Tımar ve Zaamet sistemi ilk defa II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır

34. Osmanlı devletinde müsadere sistemi ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır

35. Yurtdışına eğitim amaçlı ilk defa öğrenci gönderilmesi II.Mahmut zamanında gerçekleşmiştir

36. Orta Öğretim kurumları ilk defa II. Mahmut zamanında açılmaya başlanmıştır

37. Osmanlı Devletinde ilk defa padişahın gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğuna Tanzimat Fermanıyla kabul edilmiştir

38. Bedelli askerlik uygulamansa ilk defa Islahat Fermanı ile başlanmıştır (1856)

39. Mecelle Kanunu ilk defa I. Meşrutiyet döneminde uygulanmaya başlanmıştır

40. İngiltere’nin XIX. yüzyılda Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü terk ettiğinin ilk kanıtı Kıbrıs’ı işgal etmesidir(1878)

41. Osmanlı Devletinde ilk üniversite (Darülfünun) İstanbul’da 1868’de kurulmuştur

42. Osmanlı devleti ilk defa denge politikasını Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında İngiltere’nin yardım isteğini kabul ederek gerçekleşmiştir

43. Osmanlı Devleti, boğazlar üzerinde egemenlik hakkını kullanarak imzaladığı son antlaşma Hünkar İskelesi Antlaşmasıdır

44. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Avrupai tarzda kurulan ilk ordu Asakiri Mansurei Muhammediye’dir

45. Panislavizm düşüncesiyle Osmanlı Devletine karşı ilk isyan Hersek’te ortaya çıkmıştır (1875)

46. Osmanlı Devleti’nin sömürgeci devletlere karşı kuzey Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir (1830)

47. Osmanlı Devleti’nde imzalandığı halde yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma Ayastefanos Antlaşmasıdır (1878)

48. Türkçülük düşüncesini ilk defa devlet politikası haline getiren İttihat Terakki Partisidir

49. Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda imzaladığı en ağır koşullar içeren antlaşma Berlin Antlaşmasıdır (1878)

50. Berlin Antlaşması Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında imzalanan son antlaşmadır (1878) 

 

20.YÜZYIL OSMANLI , MONDOROS , CEMİYETLER ,KUVAYI  MİLLİYE VE İLKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O OSMANLI TARİHİOSO